تقویم اقتصادی

پیگیری و تفسیر داده هایی که باید در هنگام انجام تحلیل بنیادی مورد توجه قرار گیرند بسیار مهم است. در این جریان داده های شدید، جدول حاوی اطلاعات مورد انتظار و اعلام شده قبلی از کشورهای مختلف، تقویم اقتصادی نامیده می شود.

طبیعی است که بسته به درجه اهمیت در تقویم اقتصادی، نوساناتی در برابری و یا قیمت کالاها در بازارها وجود دارد. علاوه بر این، ارزیابی معاملات و تغییرات قیمت در برابری و کالاها با توجه به ساعات داده و کشورها سالم تر خواهد بود.

این واقعیت که مقادیر بیان شده در داده ها خارج از انتظارات هستند، بر طول موج حرکت هایی که ممکن است در برابری و/یا قیمت کالا رخ دهد تأثیر می گذارد. دور شدن از انتظارات، شدت واکنش های سرمایه گذار را افزایش می دهد.