شاخص های بورس برای تعیین جهت کلی بازار سهام با حرکت از حرکت قیمت در سهام استفاده میشود.تغییرات عمومی قیمت ها در هر بورس از طریق شاخص های ویژه رصد میشود.شاخص های بازار سهام در بیش از یک سهم یافت میشوند و کل ارزشی هستند که از محاسبات ریاضی به دست می ایند که با ان عملکرد سهام اندازه گیری میشود.

هنگام معامله در شاخص های بورس جهانی ,باید اقتصاد جهانی و سیاست های اقتصادی کشور مورد معامله را در شاخص های بورس جهان به دقت دنبال کنید و انواع اظلاعات مربوط به شاخص هایی را که معامله میکنید,دنبال کنید .به ویژه تصمیمات اتخاذ شده توسط فدرال رزرو و ایالات متحده امریکا از مهمترین عوامل موثر بر ارزش شاخص بورس است

در بازار فارکس امکان دادو ستددر بورس و شاخص های ارزی وجود دارد کهدر اطراف دنیا به دقت دنبال میشوند . میتوانید با استفاده از پلتفرم معاملاتی ZES FOREX معامله کنید.